محورهای همایش

  • امام خمینی(ره) و جهاد و شهادت در دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می باشد)
  • مبانی اجتهادی و فقهی فرماندهی امام خمینی(ره) در دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می باشد)
  • امام خمینی(ره) و وظیفه‌گرایی در دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می باشد)
  • نظم و انضباط و اطاعت از سلسله مراتب فرماندهی در اندیشه امام خمینی(ره) در دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می باشد)
  • امام خمینی(ره) و نیروهای ایثارگر در دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می‌باشد)
  • امام خمینی(ره) و بسیج مردمی در دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می‌باشد)
  • نقش روحانیت، مقام معظم رهبری و شورای عالی دفاع در دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می‌باشد)
  • امام خمینی(ره) و نقش‌آفرینی اقلیت‌های دینی در دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می‌باشد)
  • تأثیرپذیری جبهه مقاومت از دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و دفاع مقدس (که دارای موضوعات متعدد می‌باشد)